Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes     

 

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes maar 30 kalenderdagen geldig. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.     

 

Artikel 2 – Prijs     

Onze prijzen zijn exclusief alle heffingen en btw, af magazijn.     

Tenzij anders bepaald, voorzien onze prijzen geen kosten voor het transport naar een andere plaats dan de zetel van onze firma. Als handelsgoederen vervoerd worden naar een andere plaats die met de klant wordt afgesproken, dan zullen de transportkosten ervan aan de prijs van de handelsgoederen worden toegevoegd.     

 

Artikel 3 - Betaling     

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij de eerste bestelling zal een voorschot van 30% gefactureerd worden. Het saldo na levering is zonder aftrek van korting binnen de 8 dagen betaalbaar op rekening van Deureka BV. Bij gebrek aan betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 8,5% per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen van wanbetaling.     

Ook worden de verschuldigde, niet betaalde bedragen op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.     

 

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden     

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.     

Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen veroorzaken, wordt de termijn van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking.     

 

Artikel 5 - Leveringstermijn       

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze termijnen in weken en volgens een op te stellen planning vastgelegd.     

Worden niet als werkdagen beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, deze schorten de levertermijn op.     

Vertragingen in de levering van de goederen die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad 5 € per kalenderdag, met een maximum van 10% van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding is evenwel slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de koper.     

 

Artikel 6 - Ontbinding     

Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen voor 50% van de niet nagekomen bestelling.     

Bovendien komt het gestorte voorschot ons ten goede, a rato van het bedrag van de al uitgevoerde werken of de bestelde materialen.     

Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren, dan zal de koper ertoe gemachtigd zijn bij ons een gelijkwaardig bedrag te vorderen.     

 

Artikel 7 – Overdracht van de risico’s      

De overdracht van de risico's gebeurt naarmate de materialen, handelsgoederen of installaties geleverd worden.     

De klant ziet erop toe dat de goederen onmiddellijk bij hun aankomst in een gegarandeerd veilig lokaal kunnen geleverd worden.      

 

Artikel 8 – Controle van de geleverde goederen       

De koper is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons binnen de drie dagen na ondertekening van de leverbon, schriftelijk, de eventuele zichtbare gebreken en niet-overeenstemmingen te melden ten opzichte van de contractuele bepalingen en onder andere de technische documentatie, waarvan hij erkend dat deze hem werd overhandigd. Aan de hand van de afgetekende leverbon worden de facturen opgemaakt.     

 

Artikel 9 - Waarborgen       

Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de koper de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de levering van het goed en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf die levering. Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren.  Het ingeroepen gebrek aan overeenstemming moet aan ons betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek.     

 

Na een termijn van twee jaar na levering, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken van gemeen recht, zoals bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De termijn voor het inroepen van het gebrek is twee maanden vanaf de ontdekking van het gebrek.      

Onze waarborgen dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage uitgevoerd door derden en die indruist tegen de regels van de kunst / handboek door ons overhandigd, slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen door de klant.     

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud      

In geval van gebrek van betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de klant er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat we hem per gewone en aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan.     

Ingeval van het beroep op het terugvorderingsrecht, behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling.     

Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.     

 

Artikel 11 - Geschillen     

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de verkoper bevoegd.      

 

AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR WERKEN     

 

Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes      

Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 30 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.     

 

Artikel 2 - Betaling     

Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de medecontractant. De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 30 dagen na hun verzending. Bij de eerste bestelling zal een voorschot van 30% gefactureerd worden. Het saldo na levering is zonder aftrek van korting binnen de 8 dagen betaalbaar op rekening van Deureka BVBA.  Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief 8,5% per jaar, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire

schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.     

 

Artikel 3 - Prijsherziening      

Er is geen prijsherziening van toepassing.     

 

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden      

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.     

Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.     

 

Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken      

Zelfs bij absoluut forfait vergen alle door de medecontractant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor het voorafgaande akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.     

 

Artikel 6 - Veiligheidscoördinatie      

Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.     

 

Artikel 7 - Werkdagen en uitvoeringstermijn     

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze uitvoeringstermijnen in werkdagen vastgelegd.     

Als werkdagen worden niet beschouwd: de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.     

Vertragingen in de uitvoering die uitsluitend aan ons toe te schrijven zijn, zullen aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ad € 5 per kalenderdag vertraging, met een maximum van 10% van de prijs van de werken. Deze vergoeding is slechts verschuldigd voor de periode na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven door de opdrachtgever.     

 

Artikel 8 - Verbreking     

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.     

 

 

Artikel 9 - Oplevering      

Zodra de werken beëindigd zijn, dient de opdrachtgever over te gaan tot de oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen.     

Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 7 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze voornoemde periode van 7 dagen.  De oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.  De werken die in staat van oplevering zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn geweest op de datum bepaald voor hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.     

 

Artikel 10 - Lichte verborgen gebreken      

Gedurende een periode van twee jaar na de oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de opdrachtgever worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.     

Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de opdrachtgever kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.     

 

Artikel 11 - Overdracht van risico's      

De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.     

 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud     

Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer gedelgd heeft.     

Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.     

Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.     

 

Artikel 13 - Geschillen     

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de zetel van de aannemer bevoegd. 

 

Artikel 14 - Schade

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan betegeling of andere schade.